Bring Baltic's
wind together

Energiatootmine vajab uut lähenemist nii keskkonna kui ka ohutusega seotud põhjustel. Meretuuleenergia on keskkonna- ja inimsõbralik viis rohelise ja taskukohase energia tootmiseks ning energiasõltumatuse suurendamiseks.

ELWIND

ELWIND on Eesti ja Läti meretuuleenergia ühisprojekt, mille eesmärgiks on kasvatada regiooni energiasõltumatust, suurendada taastuvenergia tootmist ning parandada riikidevahelist elektriühendust.

ELWIND projekti ajakava

2020
Vastastikuse mõistmise
memorandum

2021
Turuanalüüs ja tehnilised
üksikasjad

2021
Asukohavaliku
eeluuring

2022
ELi piiriüleste
taastuvenergiaprojektide
(C-B RES)
nimekirja kinnitamine

2022
Tuulepargi ala
puudutavad otsused

2023
ELi piiriüleste
taastuvenergiaprojektide
(C-BF RES)
rahastustaotlus

2025
KMH - keskkonnamõju
hindamine

2026
Enam- või valikpakkumine

2028+
Ehitusetapp

2030
Käivitamine

Arutelude faas – riikidevaheline elektrivõrk (RE)

 • Uuringud meretuule-parkide ühendamiseks maismaa põhivõrguga 
 • Meretuule-parkide ühendamise erinevate stsenaariumide hindamine  
 • Keskkonna-mõju hindamise uuringud  
 • Muud tehnilised ja sotsiaal-majanduslikud uuringud 

Planeerimis- ja lubade andmise etapp (RE)

 • Tehnilised nõuded ELWINDi ühenduse jaoks  
 • Investeeringute ettepanek  
 • Investeerimis-otsus  
 • Tehniline projekteerimine  

Ehituseetapp (RE)

 • Ehituse ajakava

Käivitamine (RE)

 • Katsetamine  
 • Kasutusse andmine 

ELWINDi projekti ajakava

Vastastikuse mõistmise memorandum
2020
Asukohavaliku eeluuring
2021
Tuulepargi ala puudutavad otsused
2022
KMH (keskkonnamõju hindamine)
2025

Tuulepargi ehitus
2028+

2021

Turuanalüüs ja tehnilised üksikasjad

2022

Rahvusvaheliste taastuvenergia-projektide (C-B RES) nimekirja kinnitamine
2023
ELi rahvusvaheliste taastuvenergia-projektide (C-BF RES) rahastustaotlus
2026
Enam- või valikpakkumine
2030
Käivitamine

Arutelude faas - riikidevaheline elektrivõrk (RE)

 • Uuringud meretuuleparkide ühendamiseks maismaa põhivõrguga
 • Meretuuleparkide ühendamise erinevate stsenaariumite hindamine
 • Keskkonnamõju hindamise uuringud
 • Muud tehnilised ja sotsiaalmajanduslikud uuringud

Planeerimis- ja lubade andmise etapp (RE)

 • Tehnilised nõuded ELWINDi ühenduse jaoks
 • Investeerimisotsus
 • Tehniline projekteerimine
 • Pakkumismenetlus

Ehitusetapp (RE)

 • Ehituse ajakava

Käivitamine (RE)

 • Katsetamine
 • Kasutusse andmine 

Mõju ja kasu

ELWINDi projekt tõstab piirkonna energiajulgeolekut, muudab elektrihinnad mõistlikumaks ja võimaldab toota taastuvenergiat siinsamas kohapeal. Samuti suurendab see konkurentsivõimet, kiirendades arenguid meretuuleparkide valdkonnas.