Bring Baltic's
wind together

Energiatootmine vajab uut lähenemist nii keskkonna kui ka ohutusega seotud põhjustel. Meretuuleenergia on keskkonna- ja inimsõbralik viis rohelise ja taskukohase energia tootmiseks ning energiasõltumatuse suurendamiseks.

ELWIND

ELWIND on Eesti ja Läti meretuuleenergia ühisprojekt, mille eesmärgiks on kasvatada regiooni energiasõltumatust, suurendada taastuvenergia tootmist ning parandada riikidevahelist elektriühendust.

ELWINDi projekti ajakava

Vastastikuse mõistmise memorandum 2020

Turuanalüüs ja tehnilised üksikasjad 2021

Asukohavaliku eeluuring 2021

Rahvusvaheliste taastuvenergia-projektide nimekirja kinnitamine 2022

Tuulepargi ala puudutavad otsused 2022

ELi rahvus-vaheliste taastuvenergia-projektide rahastustaotlus 2023

Keskkonnamõju hindamine 2023-2026

Enam- või valikpakkumine 2027

Tuulepargi ehitus 2029+

Käivitamine 2030+

2020 - MoU (Memorandum of Understanding)

Projekti elluviimist alustati 2020. aasta septembris, mil allkirjastati Eesti-Läti majandusministeeriumite vahel vastastikuse mõistmise memorandum (edaspidi MoU). Projekt loob tiheda sideme Läti ja Eesti vahel, tugevdades tehnoloogilist, energeetilist ja majandusliku koostööd.

Arutelude faas
 • Uuringud meretuuleparkide ühendamiseks maismaa põhivõrguga
 • Avameretuuleparkide ühendamise erinevate stsenaariumide hindamine
 • Keskkonnamõju hindamise uuringud
 • Muud tehnilised ja sotsiaalmajanduslikud uuringud
Planeerimis- ja lubade andmise etapp
 • Tehnilised nõuded ELWINDi ühenduse jaoks
 • Investeeringute ettepanek
 • Investeerimisotsus
 • Tehniline projekteerimine
 • Pakkumismenetlus
Ehitusetapp
 • Ehituse ajakava
Käivitamine
 • Käivitamine
 • Katsetamine
 • Kasutusse andmine

Mõju ja kasu

ELWINDi projekt tõstab piirkonna energiajulgeolekut, muudab elektrihinnad mõistlikumaks ja võimaldab toota taastuvenergiat siinsamas kohapeal. Samuti suurendab see konkurentsivõimet, kiirendades arenguid meretuuleparkide valdkonnas.