Bring Baltic's
wind together

Enerģijas ražošanai ir nepieciešama jauna pieeja gan vides, gan drošības apsvērumu dēļ. Atkrastes jūras vēja enerģija ir videi un cilvēkiem draudzīgs veids, kā ražot pieejamu zaļo enerģiju un palielināt enerģētisko neatkarību.

ELWIND

ELWIND ir kopīgs Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastes vēja enerģijas projekts, kura mērķis ir palielināt reģiona enerģētisko neatkarību, sekmēt zaļās enerģijas ražošanu un uzlabot starpvalstu elektroenerģijas tīklu pieslēgumu.

ELWIND projekta laika skala

SM (sadarbības memorands) 2020

Tehniskā palīdzība 2021

Priekšizpēte 2021

C-B RES 
iekļaušana sarakstā 2022

Galīgie lēmumi par teritorijām 2022

CEF RES pieteikums 2023

IVN (Ietekmes uz vidi novērtējums) 2023-2026

Izsole 2027

Būvniecība 2029+

Nodošana ekspluatācijā 2030+

2020 - MoU (Memorandum of Understanding)

Projekti elluviimist alustati 2020. aasta septembris, mil allkirjastati Eesti-Läti majandusministeeriumite vahel vastastikuse mõistmise memorandum (edaspidi MoU). Projekt loob tiheda sideme Läti ja Eesti vahel, tugevdades tehnoloogilist, energeetilist ja majandusliku koostööd.

Izvērtēšanas posms
 • Pētījumi par atkrastes vēja pieslēgumu sauszemē
 • Dažādu atkrastes vēja pieslēguma scenāriju izvērtējumi
 • IVN pētījumi
 • Citi tehniskie un sociālekonomiskie pētījumi
Plānošanas un atļauju izsniegšanas posms
 • Tehniskās prasības ELWIND pieslēguma izbūvei
 • Investīciju ieteikumi
 • Lēmums par investīcijām
 • Tehniskā projekta
 • Konkurss
Būvniecības fāze
 • Būvdarbu laika grafiks
Nodošana ekspluatācijā
 • Nodošana ekspluatācijā
 • Testēšana
 • Darbības uzsākšana

Ietekme un ieguvumi

Paredzams, ka ELWIND projekts palielinās energoapgādes drošību, padarīs elektroenerģijas cenas pieejamākas un nodrošinās vietējās izcelsmes zaļo enerģiju. Tas arī veicinās konkurētspēju, sekmējot jaunu nozaru attīstību.