ELWINDi projekti ajakava

Vastastikuse mõistmise memorandum 2020

Turuanalüüs ja tehnilised üksikasjad 2021

Asukohavaliku eeluuring 2021

Rahvusvaheliste taastuvenergia-projektide nimekirja kinnitamine 2022

Tuulepargi ala puudutavad otsused 2022

ELi rahvus-vaheliste taastuvenergia-projektide rahastustaotlus 2023

Keskkonnamõju hindamine 2023-2026

Enam- või valikpakkumine 2027

Tuulepargi ehitus 2029+

Käivitamine 2030+

2020 - MoU (Memorandum of Understanding)

Projekti elluviimist alustati 2020. aasta septembris, mil allkirjastati Eesti-Läti majandusministeeriumite vahel vastastikuse mõistmise memorandum (edaspidi MoU). Projekt loob tiheda sideme Läti ja Eesti vahel, tugevdades tehnoloogilist, energeetilist ja majandusliku koostööd.

Arutelude faas
 • Uuringud meretuuleparkide ühendamiseks maismaa põhivõrguga
 • Avameretuuleparkide ühendamise erinevate stsenaariumide hindamine
 • Keskkonnamõju hindamise uuringud
 • Muud tehnilised ja sotsiaalmajanduslikud uuringud
Planeerimis- ja lubade andmise etapp
 • Tehnilised nõuded ELWINDi ühenduse jaoks
 • Investeeringute ettepanek
 • Investeerimisotsus
 • Tehniline projekteerimine
 • Pakkumismenetlus
Ehitusetapp
 • Ehituse ajakava
Käivitamine
 • Käivitamine
 • Katsetamine
 • Kasutusse andmine