ELWIND projekta laika skala

SM (sadarbības memorands) 2020

Tehniskā palīdzība 2021

Priekšizpēte 2021

C-B RES 
iekļaušana sarakstā 2022

Galīgie lēmumi par teritorijām 2022

CEF RES pieteikums 2023

IVN (Ietekmes uz vidi novērtējums) 2023-2026

Izsole 2027

Būvniecība 2029+

Nodošana ekspluatācijā 2030+

2020 - MoU (Memorandum of Understanding)

Projekti elluviimist alustati 2020. aasta septembris, mil allkirjastati Eesti-Läti majandusministeeriumite vahel vastastikuse mõistmise memorandum (edaspidi MoU). Projekt loob tiheda sideme Läti ja Eesti vahel, tugevdades tehnoloogilist, energeetilist ja majandusliku koostööd.

Izvērtēšanas posms
 • Pētījumi par atkrastes vēja pieslēgumu sauszemē
 • Dažādu atkrastes vēja pieslēguma scenāriju izvērtējumi
 • IVN pētījumi
 • Citi tehniskie un sociālekonomiskie pētījumi
Plānošanas un atļauju izsniegšanas posms
 • Tehniskās prasības ELWIND pieslēguma izbūvei
 • Investīciju ieteikumi
 • Lēmums par investīcijām
 • Tehniskā projekta
 • Konkurss
Būvniecības fāze
 • Būvdarbu laika grafiks
Nodošana ekspluatācijā
 • Nodošana ekspluatācijā
 • Testēšana
 • Darbības uzsākšana